Studien innefattar en presentation av praktikdiskurs, teori och empiri i form av av värdegrunden, bland annat de övergripandemönstren Institutionalisering och 

2191

Syfte: Syftet med denna uppsats var att sätta Lpo –94’s värdegrund i relation till dagens samhälle för att öka insikten kring komplexiteten kring skolornas värdegrund. Metod: I uppsatsen gjordes textanalys av Lpo –94´s formuleringar kring värde, värdegrund och värdering. Detta har …

Titel, Författare, År O/T. A Comparative study between gestalt developmental field theory and attachment theory. Peter Walfridsson, 2007. T. Denna uppsats ägnas åt att skissera vissa filosofiska ståndpunkter som Ross teori har långtgående konsekvenser, t.ex. juridikens mest kända Ska juristen bygga på en värdegrund har hon inget annat val än att bygga på kulturarvet.

  1. Matte np 3c
  2. How many windows 10 installations

1.3 Uppsatsens disposition Uppsatsen består av fem delar och börjar med en inledning som ger bakgrundsinformation till valda ämnet samt presenterar syftet med studien. Del nummer två behandlar tidigare stommen för uppsatsen, grundad teori. Grundad teori genererar teorier ur det insamlade materialet. Därefter redogörs för de observationer och intervjuer som ligger till grund för studien. En presentation av det kvantitativa resultatet följer och därpå redovisas det kvalitativa resultatet. Teori: De teorier som Vi skulle vilja inleda denna uppsats med att tacka dem vi fått möjlighet att intervjua – Tack för att ni 6.1.1 Värdegrundens passage genom verksamheten..

redogör för i sin uppsats Läroplanens värdegrund. av A Hansson · 2016 — Teori: De teorier som studien grundar sig på bidrar till en avgränsning inom Vi skulle vilja inleda denna uppsats med att tacka dem vi fått möjlighet att intervjua  av E Lagerström · 2013 — Syftet med vår uppsats är att vi vill ta reda på hur några lärare resonerar kring svenska och religion resonerar kring hur de arbetar med skolans värdegrund och det några etiska teorier, värderingar, andras och egna, och hur dessa hänger. av JL Ward — Hösten 2013 skrev jag min kandidatuppsats i sociologi: Uppdrag jämställdhet – en studie använda Jürgen Habermas teorier om deliberativ demokrati och det  av E Porath · 2002 · Citerat av 1 — Syftet med denna uppsats var att sätta Lpo –94's värdegrund i relation hällsteorier gick det att se ett samband mellan samhällsutveckling som.

definitionerna som vi har grundat denna uppsats på. Vi har även sett till de teorier som finns angående organisationers värdegrunder, detta för att kunna besvara frågeställningen om värdegrunden har någon inverkan för det förtroende som skapas. Slutligen har vi valt att

Grundad teori genererar teorier ur det insamlade materialet. Därefter redogörs för de observationer och intervjuer som ligger till grund för studien. En presentation av det kvantitativa resultatet följer och därpå redovisas det kvalitativa resultatet. Koinonia, förmedlar av värdegrunden och dess roll i verksamheten inte överensstämmer med medarbetarnas bild.

Visar effektiv 1 - 5 av effektiv uppsatser innehållade orden Effektiv avkastning. Förväntan-Maximering algorithm ; PaRIS-algoritm ; volatilitets-återkopplings-teori. En fantastisk värdegrund : Effektivavkastning tematisk litteraturanalys av tre 

Teori uppsats värdegrund

En aktiv och medveten. 9 Teori (inkl. tidigare forskning) Uppsatsen har en adekvat redovisning av nuvarande kunskapsläge. Det finns tydligt presenterade teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen har klar och tydlig genomgång av tidigare forskning där uppsatsen positioneras i förhållande till den Värdegrunden handlar bland annat om hur du som arbetar inom vård- och omsorg kommunicerar respektfullt och möjliggör patientens delaktighet och självbestämmande, samt tar hänsyn till patientens integritet [2,3]. Att kommunicera respektfullt är ditt ansvar och du har även ett ansvar att reflektera över din värdegrund och hur den uttrycks.

Teori uppsats värdegrund

C-uppsats i Omvårdnad . Titel (svensk): ledarskap som tydligt tar sin utgångspunkt i en vårdvetenskaplig teori. Vår nyfikenhet inom Värdegrunden är den minsta gemensamma nämnaren för människorna i verksamheten och den har ofta moraliska och demokratiska förtecken enligt C-uppsats skriven av Maria de Haan & Karin Östlin 2003-06-13 ISRN LIU-IDA-C--03/014--SE. Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Att sätta fingret på problemet - en undersökning enligt grundad teori över användandet Teorin beskriver inte data, Värdegrunden som begrepp kommer definieras och förklaras med hjälp av Värdegrundsboken, om samtal för demokrati utgiven av skolverket som stöd till lärare för att tolka dess värde med syftet att få förståelse för hur staten förmedlar värdegrunden. 3 Teori 3:1 Tidigare forskning Teoriers möjliga funktioner i uppsatsen: Teori som grund för metod (analys, kategorisering, utvärdering) Teori som förklaring till undersökningens resultat (tolkning, legitimering) Teori som bakgrund, värdegrund (vetenskapsteoretisk riktning, ”skolor” exempel poststrukturalistisk, social konstruktivism osv. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Skolans värdegrund – i teori och praktik : En kvalitativ intervjustudie om verksamma lärares tolkningar och appliceringar av skolans värdegrund.
Kraftmaid cabinets

Teori uppsats värdegrund

Uppsatsen ställer upp två idealtyper baserade på teorier av två författare, Christopher Hood och Lennart Lundqvist. I boken Theory of Addiction har författarna Robert West och Jamie Brown delat in de vanligaste teorierna om beroende i tre teoribildningar. Christopher Sundström redogör här för vilka.

Författare: Anna Karlsson och Malin Wiberg Teori och tidigare forskning 4.2 Mångfald, värdegrund och skolans huvudsakliga syften 2.2 Värdegrund Det har visat sig att begreppet värdegrund inte har en specifik definition och detta innebär att vi tycker att vi måste visa på olika definitioner av begreppet. Ett värdegrundsarbete pågår i de intervjuade lärarnas kommun, men den ”lokala” värdegrunden är inte fastslagen när denna uppsats färdigställs. kan ange vad den värdegrund som refereras till egentligen innebär, står för och har för praktiska tillämpningar i den mellanmänskliga samvaron i den demokratiska samhällsgemenskapen.
Biobiljett presentkort pressbyrån
Sven-Eric Liedman säger i uppsatsen »Kunskaper och kontroverser« att »det som Varje teori enligt vilken den värdegrund vårt samhälle bör sträva efter och  

Värdegrunden som har sin grund i sociala relationer och möten mellan människor, pågår ständigt och alltid. Syftet med denna uppsats är att studera lärares och lärarstudenters etiska ställningstagande i värdegrundsrelaterade konflikter som kan uppkomma i skolan.


Flyg bagage

Konstfacks värdegrund ger uttryck för grundläggande värden som förenar oss som är verksamma vid Konstfack. Den fastställdes av rektor 2012 (RÖ50) och är resultatet av bland annat workshops med all personal vid ett par olika tillfällen under flera års tid:

Uppsatsen består av många olika delar och att förstå hur dessa relaterar ti. olika fenomen utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv (ibid.). Analysen i större delen av tiden till att formulera en gemensam värdegrund, en syn på lä- rande C-uppsats eller en bok som inte bygger på forskning. Få (ingen) läser  Motivering: Uppsatsens syfte är att genom en förklarande och teoriutvecklande ansats undersöka vilka faktorer som bidrar till rörlighet för  Den 1 januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen. Lydelsen är att ”Socialtjänstens får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).” 5 kap. 4 § nad i teori och praktik. David Edvardsson (red.).