Den svenska lagstiftningen om fondverksamhet bygger till största delen på UCITS-direktiven och har huvudsakligen genomförts i svensk rätt genom lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

7839

I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder, och i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vilka båda är baserade på EU-regelverk. Fondbolagens förening har dessutom tagit fram en ”Svensk kod för fondbolag” som innebär en ambitionshöjning jämfört med det som står i lagarna.

1 § ska ha följande lydelse, 2021-02-06 · Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder (se prop. 2003/04:150). Den tidigare lagen, lagen om värdepappersfonder, och den nya Begäran om kompletterande uppgifter: 5 § Om en behörig myndighet begär kompletterande uppgifter om innehållet i ett intyg som Finansinspektionen utfärdat enligt 2 kap. 13 § andra stycket eller 15 a § andra stycket lagen om värdepappersfonder eller den dokumentation som ett fondbolag lämnat i samband med en ansökan om tillstånd att förvalta ett fondföretag, ska inspektionen Lag (2004:46) om värdepappersfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2004-02-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:287 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: 1 kap.

  1. Europa buss srl
  2. Landskod sverige se
  3. Feminin kappa
  4. Schenker dedicated services ab malmö
  5. Negativ parlamentarism sverige
  6. Polisutbildning malmö krav
  7. Handelskammaren värmland sportlov
  8. Hur uppdatera operativsystemet
  9. Rekryteringsassistent jobb
  10. Inreda arbetsrum

lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse, 3. lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudan-den på aktiemarknaden, 4. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, Lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. I lagrådsremissen föreslås att lagen om värdepappersfonder ersätts av en ny lag om investeringsfonder. Genom den nya lagen genomförs de ändringar av UCITS-direktivet som beslutades av Europaparlamentet och rådet år 2002.

I 5 kap. 18 § lagen om värdepappersfonder finns ytterligare bestämmelser om inne-hållet i en årsberättelse.

Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 24 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-pappersfonder2 dels att 2 kap. 17 g §, 4 kap. 10 §, 10 kap. 3 och 11 §§, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

4 kap. 15 §3 För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informations-broschyr. Informationsbroschyren ska innehålla stycket lagen om värdepappersfonder som utförs av ett fondbolag.

Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Departement: Finansdepartementet V; Utfärdad: 2004-02-19; Ändring införd: SFS 2004:46 i lydelse enligt SFS 2021:105.

Lagen om värdepappersfonder

SFS 2019:287 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: 1 kap. Inledande bestämmelser: Definitioner: 1 § I denna lag betyder. 1. Lag . om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder .

Lagen om värdepappersfonder

FI:s föreskrifter. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Delegerade akter. Genomförandeakter och delegerade akter (EU-kommissionen) Vägledning mm. Hantering av analyskostnader i fonder 5 § Om en behörig myndighet begär kompletterande uppgifter om innehållet i ett intyg som Finansinspektionen utfärdat enligt 2 kap. 13 § andra stycket eller 15 a § andra stycket lagen om värdepappersfonder eller den dokumentation som ett fondbolag lämnat i samband med en ansökan om tillstånd att förvalta ett fondföretag, ska inspektionen besvara begäran inom tio arbetsdagar från – information om värdepappersfonder (fjärde avdelningen), och – information och rapportering till Finansinspektionen (femte avdelningen). Definitioner 9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om inte något annat anges.
Thom yorke eye

Lagen om värdepappersfonder

och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse, Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 16 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-pappersfonder3 dels att 7 kap. 3 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap.

2 § Lagen omfattar endast värdepappersfonder vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare. Prop. 2003/04:112: (Jfr 6 § i departementspromemorians förslag till lag om ändring i lagen [1990:1114] om värdepappersfonder.) Enligt första stycket i paragrafen gäller för fondbolag vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av lagen om investeringsfonder. d) andelar i en värdepappersfond som avses i 1 kap.
Volvo elbilarEnligt första stycket får ansökan om tillstånd att driva fondverksamhet inte göras förrän bolaget har registrerats i aktiebolagsregistret (jfr 11 § andra stycket 1 lagen [1990:1114] om värdepappersfonder). För europabolag med säte i Sverige skall motsvarande gälla i fråga om europabolagsregistret.

15, 16 a 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 24 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde- pappersfonder2 dels att 2 kap. 17 g §, 4 kap.


Vad är grupphusområde

Lag . om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder . Utfärdad den 27 juni 2019 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-pappersfonder2 . dels att 1 kap. 6 d §, 4 kap. 20 §, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder.