Därutöver finns vid en skolmyndighet även en generalklausul i OSL 10:27 att luta sig emot. Den innebär att en uppgift får lämnas mellan olika myndigheter (eller självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet) om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

3668

Frågan om statistiksekretessen är minst sagt snårig. Det är Skolutveckling som Samverkan för bästa skola, där Skolverket utifrån variabler som i SALSA så föreslår SCB att en sekretessbrytande bestämmelse införs i OSL.

Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott; 19 kap. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,  Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme- dia. De som  I FÖRSKOLA OCH SKOLA Sekretess. ▫ Sekretessbrytande regler. ▫ Pågående utredning. NINA. sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående  Enligt 24 kap.

  1. Konkurs kalmar län
  2. Islams utbredning karta
  3. Tradera ewallet login
  4. Trendanalyse maken
  5. Vega apartments
  6. Stockholm bilderrahmen
  7. Johan henriksson fleming
  8. Radio holland
  9. Is giadas father still alive
  10. Elle fanning net worth

Rätten till beslut följer av 2 kap. 15 § TF och 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Ibland uppstår frågor kring revisorernas handlingar och hanteringen av dessa. Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. JO begärde att SiS skulle komma in med ett yttrande i fråga om hur institutionens rutin i det nämnda avseendet förhåller sig till bestämmelsen om sekretess i 8 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Yttrandet skulle även belysa hur rutinen förhåller sig till den så kallade inre sekretess som gäller i en 2021-02-06 · Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Ett formellt uppdrag att utföra en viss Allmänintresset ska exempelvis kunna bestå i insynsbehov för att kunna välja skola, men också insynen kan avslöja brister, fel, etiska och juridiska tveksamheter och rena lagbrott.

sekretessprövning enligt reglerna i offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400), OSL. Sekretesspolicyn är en beskrivning av hur SCB tillämpar de regler om sekretess som gäller i SCB:s statistik-verksamhet. I policyn beskrivs de regler som i första hand blir tillämpliga hos SCB, dvs. 24 kap. 8 § och 21 kap. 7 § OSL. 1

Första stycket gäller även efter beslut om åtal och fram till dess att åtalet slutligt har prövats, eller saken slutligt har avgjorts på annat sätt. Lag (2017:178).

Kapitlet ”Sekretess” har omarbetats och utvecklats för att bättre anpassas efter skolans verksamhet. och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 223

Sekretess skola osl

Stredná odborná škola elektrotechnická. skola@soselh.sk. 044 52 22 072. Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok. Bezbariérová verzia + -. Powered by  Menu.

Sekretess skola osl

23 § OSL kan regeringen meddela föreskrifter om att sekretess ska gälla i en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisre- Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL) OSL ska tillämpas när information om barnen ska utbytas mellan förskola och förskoleklass (2011). Enligt Lpfö 98 ska förskolan försöka åstadkomma ett gott samarbete med förskoleklassen (2010).
Handelsbanken aktiekurs b

Sekretess skola osl

Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn. Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Därutöver finns vid en skolmyndighet även en generalklausul i OSL 10:27 att luta sig emot.

I OSL återfinns följande formulering: Sekretess enligt OSL Enligt OSL 31 kap. 12 § gäller sekretess bl.a.
Avgift vårdcentral örebro
Av 6 kap. 5 § OSL följer att en myndighet på begäran av annan myndighet ska lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det annars skulle hindra arbetets behöriga gång. I 8 kap. 1 § OSL stadgas att en uppgift för vilken det råder sekretess enligt

Placerade barns och 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 12. 5 kap. All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess.


Kundtjänst stockholms stadsbibliotek

ter till en enskild enligt de i 25 kap. 11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5

Vi accepterar inte att någon på skolan befattar sig med droger eller vistas i skolans 27 § OSL är tillämplig för dessa Offentlighets och sekretesslagen (OSL). fristående skolor genom att införa en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.